Opdrachten

Koninklijke Niestern Sander 

Als consultant verantwoordelijk voor ‘in control’ komen op verzuimmanagement en verdere professionalisering daarvan. Focus op meerdere gebieden:

 • Direct adresseren van de (dreigend) langdurige en complexe verzuimgevallen (casemanagement). Hierbij o.a. zorgdragen voor:
  • ‘Compliant’ zijn aan de Wet verbetering poortwachter
  • Waar mogelijk ‘repareren’ van reeds lopende cases
  • Indien noodzakelijk inschakelen van externe (arbeidsjuridische) expertise om zaken vlot te trekken en/of tot (creatieve) oplossingen te komen om de verzuimduur te beperken
  • Casemanagement structureel, dus voor de langere termijn goed inregelen binnen KNS
 • Ontwikkelen van een toegankelijk en leesbaar beleidsdocument (met thema’s als visie op verzuim, verzuimprotocol, re-integratieproces binnen KNS en preventie).
 • Realiseren nieuwe dienstverleningsovereenkomst met arbodienst en implementeren nieuwe wijze van werken met bedrijfsarts.
 • Het adresseren van frequent verzuim, onder meer door dit in kaart te brengen, data te verzamelen en samen met leidinggevenden verzuimgesprekken te voeren.

Alfa-college

Als interim Hoofd Personeels- en salarisadministratie (PSA) verantwoordelijk voor een opdracht met twee elementen:

 • Een consultancy opdracht om een uitgewerkte, gedragen en kansrijke visie op de afdeling PSA te ontwikkelen, hier advies over uit te brengen en dit uit te voeren.
 • Een interimmanagement opdracht om dagelijks leiding te geven aan de afdeling en daarbij op allerlei vlakken verder te professionaliseren (o.a. samenwerking, houding en gedrag, processen en werkwijzen, nieuw HR IT systeem).

Veranderkundig een zeer complexe opdracht. In de afgelopen jaren zijn er bij de teamleden om allerlei redenen sterke gevoelens van wantrouwen ontstaan en weinig gevoel van erkenning voor de inhoud en complexiteit van de functie. Dit had zijn weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking met andere organisatieonderdelen. Belangrijk aandachtspunt was dan ook het hervinden van goede energie, plezier en trots binnen het team.

BouWatch

Als Manager HR NL a.i. verantwoordelijk voor verdere professionalisering van de HR functie, ontwikkelen HR strategie, beleid en processen. Tegelijkertijd (mee)werken aan dagelijkse meer strategische en urgente HR activiteiten en individuele, meer complexe personeelsvraagstukken. Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van management op het gebied van HR en Organisatieontwikkeling

Alfa-college

Ontwikkelen van een business case inclusief advies omtrent de zinvolheid van een generatiepact. In relatief korte tijd is een verkenning op het thema uitgevoerd d.m.v. literatuurstudie, onderzoek naar praktijkervaringen, analyse van interne personeelsinformatie en doorrekenen van een specifiek scenario.

TKP Pensioen

Als interim HR programmamanager verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarig, samenhangend HR programma (HR strategie) voor de gehele organisatie. Daarbij tevens sparringpartner voor de directie en business partner/vernieuwer voor het HR-team, het lijnmanagement en werkgroep HR.

Koninklijke WagenborgOntwikkelen, begeleiden en uitvoeren van een breed scala aan interventies in het kader van strategierealisatie en organisatieontwikkeling. Om ‘future proof’ te zijn is een nieuwe manier van (samen)werken nodig die engagement versterkend werkt en daarmee tot betere bedrijfsprestaties leidt. Specifieke thema’s zijn ‘professionalisering’, ‘verbinding’, en ‘veiligheid’. Actueel thema is daarnaast het spanningsveld tussen sturen op ‘vertrouwen’ en ‘discipline’. Voorbeelden van interventies:

 • Ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie- en managementstructuur.
 • Ontwerpen en geven van trainingen op het gebied van performance evaluation en feedback geven.
 • Opzetten en begeleiden van werkconferenties met directie om strategische richting te verhelderen. De uitkomsten beschreven in een ‘compelling story’ en notitie concernbesturing.
 • Directeuren helpen bij het vertalen van strategische kernthema’s naar concrete projecten en hen adviseren over het proces om deze projecten te realiseren.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van Personal Leadership Program om (persoonlijk) leiderschap bij zowel kantoorpersoneel als zeevarenden te versterken.
 • Verbeteren van HR-processen in lijn met ambitie (selectie-, introductie-, briefing- en evaluatieproces). Uitdenken, vastleggen, communiceren en laten werken.
 • Uitwerken van een ‘behavioural standard’ als leidraad voor gewenst gedrag en werkprocessen.
 • Versterken van (internationale) samenwerking en verbinding tussen wal en schip. O.a. door het opzetten van internationale professionaliseringsdagen voor officieren en managers.
 • Voorbereiden en uitvoeren van werkconferenties op het gebied van veiligheid, het schrijven van HSEQ beleidsplannen en het analyseren van onderzoek op het gebied van veiligheid.
 • Coachen van opdrachtgever bij versterken ‘engagement building leadership’.

Alfa CollegeKwantitatieve en kwalitatieve analyse WW-populatie incl. uitvoering van uitgebracht advies op het gebied van organisatie, besturing en procesgang rond WW-dossiers en re-integratie.

Hogeschool van AmsterdamCurriculumontwikkelaar, extern adviseur, afstudeerbegeleider en docent Professionele Vaardigheden, Beroepsethiek, Psychologie en Sociologie bij opleiding Bedrijfseconomie

Amsta Professionaliseringsbijeenkomst HR adviseurs in het kader van nieuwe besturingsfilosofie

FD MediagroepOntwikkelen HR strategie

HR Innovators congres voor zorgsectorInhoudelijk verantwoordelijk en spreker op congres voor HR directeuren van de grootste zorginstellingen van Nederland. Thema: ‘employee engagement’

Gemeente AmsterdamOntwikkelen en begeleiden organisatiebrede professionaliseringsdag voor P&O clusterhoofden in het licht van de veranderende rol van HR en het creëren van een gemeenschappelijke inzicht in de strategische HR thema’s

Schiphol GroupOntwerpen organisatiebreed Talent & Leadership curriculum voor managers
Identificatie van risico’s m.b.t. mens en organisatie en beheersmaatregelen

Diverse organisaties Seminars en workshops op het gebied van ‘employee engagement’ en ‘veerkracht’

AchmeaVergelijkend onderzoek naar HR operating models in het kader van herpositionering van de eigen HR functie

Essent, Makro, Florence ZorggroepBegeleiden HR strategieformuleringsproces (zowel op corporate als divisieniveau)

Nuon/VattenfallOpzetten Europees HR Shared Services Center (Zweden, Duitsland en Nederland)

Hogeschool RotterdamOrganisatieontwikkeltraject; teamsessies t.b.v. strategieformulering- en uitvoering

KPMGInternationaal onderzoek naar ‘engagement building strategies’
HR KPI dashboard op zowel corporate als divisieniveau

ABN AMROMissie- en visieformulering corporate stafdirectie incl. doorvertaling naar gewenst gedrag

AholdVisievorming rond Het Nieuwe Werken

Eneco, KadasterOrganisatiebrede professionaliseringstrajecten voor HR professionals

Diverse organisatiesUitvoeren benchmarkonderzoeken om presteren HR functie inzichtelijk te maken

Koninklijke WagenborgHR transformatietraject inclusief ontwikkelen concernstrategie en –besturingsmodel voor HR en begeleiding divisiebreed HR IT selectietraject

SHV HoldingsOpzetten en begeleiden van internationale HR conferentie

Randstad NederlandDoorlichting HR functie en inzichtelijk maken van optimalisatiepotentieel middels een business case op basis van nulmeting en benchmarking

InvistaOptimalisatie van bedrijfsvoering binnen HR functie (o.a. procesherontwerp)

Diverse concerns (o.a. Wegener, Artis)  Ontwikkelen organisatiestructuur en (concern)besturingsmodel in het kader van verdere professionalisering