Persoonlijke effectiviteit (ZKM)

De ZKM is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw. Het is gebaseerd op de narratieve psychologie, waarbij het levensverhaal centraal staat.

Met dit verhaal geeft een persoon op zijn eigen manier betekenis aan zichzelf, zijn omgeving en zijn leven. Samen met de coach brengt de cliënt dit verhaal in kaart. Vervolgens worden de persoonlijke gevoelens die ónder dit levensverhaal liggen, inzichtelijk gemaakt. Dit vormt de basis voor een aantal analysegesprekken, waardoor de cliënt direct een grondig inzicht krijgt in de patronen in zijn denken en doen. Dit inzicht in persoonlijke gevoelspatronen stimuleert bewustwording, zodat van daaruit de gewenste veranderingen kunnen worden ingezet. Het zelfonderzoek en de coaching die daarbij hoort, is geen test of therapie. Het is wel een bewezen, uiterst effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten nieuw gedrag te gaan ontwikkelen. Download Brochure_ZKM.2015.

Kwaliteit verzekerd

Evidence based: ZKM is wetenschappelijk getoetst in het researchprogramma ‘Valuation and Motivation’ van de Radboud Universiteit Nijmegen.
De methode heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen.
De coach heeft de tweejarige postacademische opleiding tot ZKM-consultant® afgerond en onderschrijft de ethische code van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de richtlijnen voor de geregistreerde ZKM-consultant®
De methode is duidelijk gestructureerd en heeft zowel een kwalitatief als kwantitatief aspect.
In een recent, grootschalig onderzoek is de tevredenheid met ZKM met een 8.6 beoordeeld.

VOOR NIEUWSGIERIGE ONTDEKKINGSREIZIGERS

Een ZKM zelfonderzoek is een ontdekkingstocht door uw eigen leven en loopbaan. Het vraagt een nieuwsgierige en actieve opstelling om als ‘zelfonderzoeker’ de samenhang tussen verleden, heden en het perspectief op de toekomst in uw eigen levensverhaal te ontdekken. ZKM is heel geschikt voor persoonlijke vragen, zingevingsvragen en vragen gerelateerd aan studie en werk.

Meer in het bijzonder is de ZKM zeer geschikt als u een belangrijk besluit wilt nemen, voor een ingrijpende verandering in uw leven staat, persoonlijke valkuilen wilt wegnemen, gedragspatronen wilt doorbreken of als u een nieuwe richting wilt kiezen in leven en/of loopbaan. Daarnaast kan de ZKM bij thema’s als organisatie-, loopbaan en leiderschapsontwikkeling, stress, burn-out en persoonlijke effectiviteit als ondersteunende methode worden gebruikt.

WAT HET OPLEVERT VOOR DE COACHEE

Na een ZKM zelfonderzoek kent u uzelf beter. U krijgt inzicht in uw (onbewuste) drijfveren, wensen en automatismen die onder uw gedrag en keuzes liggen. U ontdekt patronen en thema’s in uw functioneren. U wordt geconfronteerd met uzelf: met de gedachten, gevoelens en gedragingen die u tot op heden hebben gevormd tot wat u nu bent of denkt te zijn. De coach helpt u om te (leren) reflecteren en confronteren, om verbanden en samenhangen te zien. Daarnaast begrijpt u hoe ervaringen uit het verleden doorwerken in het hier en nu. Zoals in de manier waarop u nu keuzes maakt en de manier waarop u communiceert en omgaat met anderen. U ontwikkelt een toekomstvisie en actieplan en komt in beweging.

WAT HET OPLEVERT VOOR DE ORGANISATIE

Iedere organisatie heeft belang bij medewerkers die bereid en in staat zijn om goede prestaties te leveren en bereid zijn tot ‘going the extra mile’. Dit vraagt om bevlogen mensen die energie, toewijding en ‘flow’ bezitten, het gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Investeren in het versterken van bevlogenheid (Engels: engagement) loont. Uit diverse academische onderzoeken is gebleken dat bevlogenheid direct verband houdt met positieve organisatie-uitkomsten zoals productiviteit, vitaliteit, retentie, innovatie en klantloyaliteit.

Op dit moment gaat dan ook veel aandacht uit naar preventief personeelsbeleid: hoe kan de kennis en kunde van medewerkers optimaal worden ingezet. Sterke bevlogenheid staat in verband met een blijvende verhoging van de productiviteit van energieke medewerkers. Hierdoor ontstaat een duurzame inzetbaarheid, wat een win-winsituatie is voor zowel medewerker als organisatie.

De ZKM sluit uitstekend aan bij de ambitie om het beste uit mensen naar boven te halen én te houden. De methode wordt dagelijks met aangetoond succes toegepast in organisaties bij vraagstukken. Het is de enige methode in Nederland die voorafgaand, tijdens en een jaar na het traject de effectiviteit meet middels een landelijk evaluatiesysteem.

Voorts versterkt de ZKM de bevlogenheid van mensen, doordat de methode aansluit bij twee essentiële hefbomen voor engagement: zelfwerkzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. De medewerker wordt geïnspireerd en gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Zelfsturing is een belangrijk uitgangspunt in de methode: ken jezelf, je potentieel en onderneem die acties die nodig zijn om je persoonlijke toekomstvisie werkelijkheid te laten worden.

Wat maakt ZKM uniek?
  • Geschikt voor zeer uiteenlopende vraagstukken.
  • Gelijkwaardige samenwerkingsrelatie. De cliënt is expert van eigen leven; de coach van de methode
  • De methode stimuleert vanaf begin tot einde zelfwerkzaamheid.
  • Het eigen, individuele verhaal is input van onderzoek.
  • Ondanks soms zware inhoud, geeft het proces vaak veel positieve energie
  • Behalve klachten ook nadrukkelijk aandacht voor positieve ervaringen.
HOE EEN ZKM-COACHINGSTRAJECT ERUIT ZIET

Uitgangspunt is de vraag- en doelstelling die u van tevoren met de coach doorspreekt. ZKM is maatwerk: uw vraag bepaalt de focus in het traject. Een ZKM-coachingstraject start met een zelfonderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht. De duur van het ZKM- zelfonderzoek is ca. 10 uur, binnen drie weken te realiseren.

U bespreekt uw coaching doelen en specifieke vragen in het intakegesprek met de ZKM-consultant®. Hierbij worden ook verwachtingen vanuit uw organisatie besproken. Op verzoek neemt de coach hierover contact op met uw leidinggevende. Dit is ook het moment om te kijken of u een ‘klik’ met de coach heeft en of de ZKM past bij uw vraagstelling.
In een gesprek van ca. 4 uur vertelt u uw levens- en loopbaanverhaal. Centraal staan ervaringen die van betekenis zijn of zijn geweest in uw leven en de ideeën over de toekomst. De ZKM-consultant® luistert, stelt verdiepende vragen en helpt u om zo goed mogelijk onder woorden te brengen wat de kern is. Deze belangrijke zaken die naar voren komen, worden in korte zinnen genoteerd.
Vervolgens geeft u online aan elke kernzin een gevoelswaardering met behulp van een lijst van gevoelens. Via een statistisch computerprogramma wordt hier een rapportage van gemaakt.
In twee verdiepende nagesprekken (ieder ca. 2,5 uur legt u verbanden tussen de kernzinnen. Hierdoor ontdekt u het verhaal ónder het verhaal in de vorm van één of meer thema’s die een rode draad vormen door uw leven. Ook ontdekt u wat u (nog) tegenhoudt om uw doelen te bereiken. Welke ‘overlevingsstrategieën’ of diepgewortelde overtuigingenstaan in de weg? U komt tot nieuwe inzichten en u raakt geïnspireerd om in actie te komen .

Na afloop kan een coachingstraject worden opgesteld. Het is gebleken dat dit een aanzienlijke bijdrage levert aan de verankering van de opgedane inzichten in de dagelijkse praktijk. Het coachingstraject is gebaseerd op een korte en zeer effectieve coaching benadering die positief en toekomstgericht is: ‘Oplossingsgericht Coachen’. In tegenstelling tot veel reguliere coaching technieken is oplossingsgericht coachen kortdurend van aard. In slechts een beperkt aantal sessies kunt u naar een nieuw doel of een oplossing geleid worden. De interventies en de houding van de coach zijn vooral gericht op een toekomst waarin het probleem al is opgelost of in elk geval veel minder groot is. Dat leidt tot ideeën over wat al werkte of zou kunnen gaan werken. Daarbij worden de vermogens en vaardigheden die u al bezit ingezet en wordt u gestimuleerd zelf oplossingen te zoeken. Zie ook de website van de beroepsvereniging.